SysTools BKF Repair 5.7

SysTools BKF Repair 5.7

SysTools BKF Repair – 1,1MB – Shareware –
SysTools BKF Repair is an advanced BKF Repair tool to fix and restore files from corrupt ms backup BKF archives created by Windows backup software NTBACKUP.exe. Powerful BKF recovery tool to open BKF files & restore BKF data Software widely used among system administrators, forensic experts, computer technicians, litigation experts, educational & academic institutes. Software allows you to repair BKF files which gets corrupted due to unexpected system shutdown, virus corruption, backup interruption and displays errors like CRC (cyclic redundancy check) errors, "fails to open file", "the backup file contains unrecognized data", "The backup file is unusable" [Unrecognized Media]. Key features of software includes - Repairs corrupt BKF archive having CRC error, Preserves original file creation dates, File Preview option to view file contents, Search and Sort option available. Software quickly reads corrupt .bkf file and try to recognize corrupt or damaged metadata to locate recoverable files. Single solution for common queries like : "how to recover files from corrupt BKF file", "how to recover folders from damaged ms backup file", "how to recover files from BKF file showing error the backup file contains unrecognized data", "how to open corrupt BKF file", "how to use Windows XP backup restore tool for corrupt backup files", "how to restore BKF displaying message The backup file contains unrecognized data and cannot be used", "I have a corrupt back up file which I created using XP's backup utility - how to restore it". Software supports restoration of files from corrupt .bkf files created on all versions of Windows including Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Win 7, Win Vista, Windows 2003 Server as well as BKF files created with Backup Exec by VERITAS software, under Windows NT, Novell, and Macintosh.

Tổng quan

SysTools BKF Repair là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SysTools BKF Repair.

Phiên bản mới nhất của SysTools BKF Repair là 5.7, phát hành vào ngày 20/12/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

SysTools BKF Repair đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

SysTools BKF Repair Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SysTools BKF Repair!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SysTools BKF Repair
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản